ChatGPT支持哪些语言?

ChatGPT编程1年前 (2023)发布 一起用AI
418 0 0

普通人能想到的任何常见语言。

目前,经测试可用于 ChatGPT 顺畅对话的自然语言多达上百种,几乎涵盖了所有国家和地区的官方语言、区域性通用语言和主流方言。

在中文语境下,ChatGPT 同时支持简体和繁体,除了普通话外,还能理解许多以粤语(广州)、闽南语(泉漳)、客家话(梅州)、吴语(苏州)等方言口语正字输入的内容。

GPT-3是在来自互联网的海量文本集基础上进行预训练的,理论上讲,只要是活跃在互联网上,积累了丰富语料数据的语言文字,ChatGPT 都能够理解和生成。

当然,都能理解并不意味着都能分析到同样的程度,都能生成也不意味着都能输出同样高质量的文本。对话使用的语种不同,文本复杂性不同,模型的性能也会有差异。特别是当对话使用的语言和英语差异较大,相对冷门,互联网上信息较少时,这种差异会表现得更加显著。

比如让它写一段产品说明,无论用英语,用德语、法语,还是用泰语、泰米尔语,用巴斯克语爱沙尼亚语…… ChatGPT 都能顺利地完成作业,但输出效果、具体内容和文本质量注定是不同的,用户体验自然也会有千差万别。

涉及到译自英语的某些概念时,ChatGPT 还常会在译词后面标注原文。

ChatGPT支持哪些语言?

想要让 ChatGPT 生成特定语言的文本,我们也可以在适当位置插入标明语言的关键词。例如 en français(用法语)、en español(用西班牙语)、en català(用加泰罗尼亚语)……

Écrivez une description de [produit ou service] en françaisEscribe una descripción de [producto o servicio] en españolEscriu una descripció de [producte o servei] en català用法语/西语/加泰罗尼亚语写一段关于[某种产品或服务]的描述。

除了基于同种语言的会话以外,ChatGPT 也可以完成从一种语言到另一种语言的翻译。

通俗来讲,ChatGPT“学会”各种语言的过程,就是通过“阅读”海量文本,掌握各种语言里单词组合在一起的规则,运用“已知语料”生成通顺的句子,不断进行模仿创作的过程。

这本质上和人类学习语言(特别是深入学习母语)的过程是相似的,不用搬出双语对照词汇表和语法手册,而是通过不断吸收语料的训练,在头脑中建构起相应的语言体系。

就如古人说的:读书破万卷,下笔如有神。

差别在于记忆容量和思考速度。

ChatGPT 支持哪些计算机语言

ChatGPT 模型主要是用来处理自然语言的,但也经过了多种编程语言的训练。

它能够处理和生成的编程语言至少包括:Python, JavaScript,C++, C#, PHP, Java, Ruby, Swift, Go, TypeScript, SQL, Shell…

搞定 HTML, VBA 之类的小工具,自然也不在话下。

ChatGPT支持哪些语言?
ChatGPT支持哪些语言?

延伸阅读:

翻译时先机翻再进行修改润色可以吗?

元宇宙的「元」是什么意思?

「三体」到底指的是什么?

日语里的”学习”为什么叫”勉强”?

《流浪地球》联合政府为什么说法语?

俄语姓名词尾的“斯基”有什么含义?

你为什么学习拉丁语?

© 版权声明

相关文章